Une deuxième fois ... mais pas la même fin!

Default avatar
Nom Une deuxième fois ... mais pas la même fin!
Lien du RP Lien
Lieu Namek
Période 19/01/2009 - 20/04/2009

Protagonistes

Kratos
kratos.jpg
Tytoon
q-raamegami-samatatakautsubasazenpe.jpg
Crono
crono.jpg
Warui
flamme3.gif
Simon
simon.jpg
Rokudo Mukuro
rokudo_mukuro.jpg

Commentaires